• viens découvrir le nouvo street cd de Taï-sy "Première offenssive avant l'album " dispo en libre téléchargement sur blog et myspace et d"autre plateforme rap.
  www.myspace.com/taisy77
  http://taisy077.skyrock.com

 • MERCii POùùR TN COM"S Mà PùCE
  TMTC KR JMS JE TOùùBLiiRààI TELMENT KE JE TààiiME D1 POiiiNT KE Nii TWà Nii PERSONE PE iiMàGiINER WààLLàH .TKT TKT ON Và SE VOiIR BiIENTOT iINCHààLLààH Mà SHERY . TKT TMTC KE NS 2 RééùùNiIT Sàà NiiKE TOùùT HEiIN TMTC =D (Y).
  JTààiiME PQT WààLLà0H

 • TKTK TWààà OSY T LùùNE D VREYY POùùR MWààà ET POùùR RiIEN O MNDE JE TE Là0CHERààiii .
  PTiIN G TRP ENViiE T VOiiR iiNCHàLLààH T MàNKE TRP . JTiiME BiiEN PLùS KE TOùùT DS SE MNDE
  (L)AààNààiiS &&² KààYLàà C"EST Dù LOùùR (Y) (L)

 • Anonyme

  BenfiiCaaaa ! (= <3